فرم استخدام

همکاری با پیمانکاران MDF

  • مشخصات فردی

  • سوابق شغلی

    حداقل سه مورد از آخرین و بهترین سوابق کاری خود را همرا با آدرس بنویسید.
  • 3 مورد از توانایی های خاص و مهارت هایی که فکر میکنید در این زمینه شغلی مناسب هست را ذکر کنید. این مهارت ها میتواند شامل:دوره های آموزشی،توانایی های فردی و تجربی یا نوعی استعداد خاص باشد.

  • مهارت ها